แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563


       การวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็ก  ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนและเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด  ดังนั้น  ฝ่ายปฐมวัย  งานวัดผลและประเมินผล  จึงได้กำหนดวันในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (นอกตาราง) ปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3   ประเมินวิชา Math , Science , English , คัดไทย , Writing English และศิลปะ  เวลา 09.00 - 14.00 น.
  • ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 - 3/2  PRE - IMSP ประเมินวิชา Math , Science และ English  เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 
  • วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 - 2/2  PRE - IMSP ประเมินวิชา Math , Science และ English  เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย

   


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 70 ครั้ง

Keep