การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2563


             การวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็ก  ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด  ดังนั้น  ฝ่ายปฐมวัย  งานวัดผลและประเมินผล  จึงได้กำหนดวันในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  ในระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2563  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  2563

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2563

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันพุธที่  11  พฤศจิกายน  2563

                โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep