แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2564


        การวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็ก  ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนและเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด  ดังนั้น  ฝ่ายปฐมวัย  งานวัดผลและประเมินผล  จึงได้กำหนดวันในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (นอกตาราง) ปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3   ประเมินวิชา Math , Science , English , คัดไทย , Writing English และศิลปะ  เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม  2564  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 - 2/2  PRE - IMSP ประเมินวิชา Math , Science และ English  เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ  ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย 

  • ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 - 3/2 PRE - IMSP ประเมินวิชา Math , Science และ English  เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง

Keep