การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564


               การวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็ก  ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด  ดังนั้น  ฝ่ายปฐมวัย  งานวัดผลและประเมินผล  จึงได้กำหนดวันในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  ในระหว่างวันที่ 29 - 31  มีนาคม 2564  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันจันทร์ที่  29  มีนาคม  2564

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันอังคารที่  30 มีนาคม  2564

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันพุธที่  31  มีนาคม  2564

                โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 85 ครั้ง

Keep