การลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 และมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียน และผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


                     จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้  จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นอีกครั้ง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่จัดการเรียนการสอนตามปกติได้  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

                     จากสถานการณ์ข้างต้นที่กล่าวมานั้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบกับผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วกัน  ทำให้ขาดรายได้  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอันมีผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 229 ครั้ง

Keep