ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6  ประจำปีการศึกษา  2566  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สนใจติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  08.00 - 15.00  น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียน กรอกใบสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-3853-5481  ต่อ  114,  452  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โปรแกรมการเรียนก่อนระดับประถมศึกษา  (เตรียมอนุบาล - อ.3)

                    ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยการนำหลักสูตรไปใช้และปรับปรุงให้เหมาะสม  สอดคล้องกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ให้การอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอื้ออาทร  เด็กได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่น เรียนรู้ผ่านโครงการ Project Approach และ STEM Education ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาระดับชั้นต่อไป มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

โปรแกรม Pre – EMSP (Pre- English, Math and Science Program) ระดับชั้น อ.1 - อ.3

                   เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในรายวิชา English,  Math and Science เน้นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งวัน ฝึกฝนทักษะด้าน Listening, Speaking, Reading and Writing  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  จัดบรรยากาศในห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านภาษา โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speakers) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ใน 2 ทักษะ คือ ด้านการฟังและการพูด (Listening and Speaking)  ทำการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)  (จำนวนนักเรียน 30 คน ต่อห้องเรียน)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

โปรแกรม EIP (English Integration Program)

                    โปรแกรม EIP จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชา English, Math, Science, Social Studies และ Value Education ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ตำรากลางจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นักเรียนได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติ มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR  และส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  อีกทั้งยังจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

โปรแกรม EMSP (English, Math and Science Program)

                 โปรแกรม EMSP ในระดับชั้น ป.1 - ป.3 จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้มข้นในรายวิชาภาษาอังกฤษ (E) คณิตศาสตร์ (M) และวิทยาศาสตร์ (S)  โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speakers) และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สำหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษเน้นฝึกฝนทักษะด้าน Listening, Speaking, Reading and Writing ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงด้านการใช้ภาษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกและการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge Examinations  เมื่อนักเรียนจบชั้น ป.2 ผ่านการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ PRE – A1  และเทียบเคียงมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ของ สสวท. (TEDET)  ระดับชั้น ป.2 และ ป.3  (จำนวนนักเรียน 35 คน ต่อห้องเรียน)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โปรแกรม EMSP (English, Math and Science Program)

                   โปรแกรม EMSP ในระดับชั้น ป.4 - ป.6  จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เพิ่มเติมใน 3 รายวิชา  ภาษาอังกฤษ (E)  คณิตศาสตร์ (M)  และวิทยาศาสตร์ (S)  ภาษาอังกฤษเรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speakers) เน้นฝึกฝนทักษะด้าน Listening, Speaking, Reading and Writing จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงด้านการใช้ภาษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดกระบวนการ Project Based ให้นักเรียนศึกษาดูงานและใช้ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะแบบบูรณาการโดยครูเฉพาะทาง และ/หรือ ระดับมัธยมศึกษา ใช้ iPad ในระบบ One to One / Smart TV  เป็นสื่อการสอน  ส่งเสริมการแข่งขันทั้งภายใน ภายนอก ในรายวิชาภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge Examinations เมื่อนักเรียนจบชั้น ป.4 ผ่านการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ A1 และเมื่อนักเรียนจบชั้น ป.6 ผ่านการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ A2 และระดับชั้น ป.4 - ป.6 เทียบเคียงมาตรฐาน สสวท. (TEDET)  ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (จำนวนนักเรียน 35 คน ต่อห้องเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โปรแกรมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program)

                         โปรแกรมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางของ สสวท. ซึ่งโรงเรียนได้เพิ่มเติมเวลาเรียน และความเข้มข้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based) ตามความสนใจควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนการทำงานเป็นทีม การนำเสนอ ฝึกภาวะผู้นำ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  และเข้าร่วมแข่งขันวัดความสามารถเชิงวิชาการในโครงการต่าง ๆ เช่น  โอลิมปิกวิชาการ, สสวท., สอวน., สวทช.ฯลฯ  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการตามคณะในมหาวิทยาลัย เช่น ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น โดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (จำนวนนักเรียน 35 คน ต่อห้องเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้ตำรากลางของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในรายวิชา Math, Science, Social Studies, English และ Value Education  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  ตอบสนองต่อแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปต่อยอดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีแผนการเรียน 5 สาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  ยึดการเรียนตามแนวทางของ STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) เป็นการเรียนแบบบูรณาการ 5 ศาสตร์เข้าด้วยกัน  สามารถสร้างหรือพัฒนาผลงานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM  และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  คิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในชีวิตประจำวัน และสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง  การหาองค์ความรู้ (Body of Knowledge)  การเรียนการสอนปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกล และ ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence)

  2. แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ  เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบ 4 ด้าน (Listening, Speaking, Reading and Writing) โดยครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี  เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR  เมื่อนักเรียนจบชั้น ม.4 ต้องผ่านการทดสอบ CEFR ระดับ B1, เมื่อนักเรียนจบชั้น ม.5 ต้องผ่านการทดสอบ CEFR ระดับ B2 และเมื่อนักเรียนจบชั้น ม.6 ต้องผ่านการทดสอบ CEFR ระดับ C1 หรือ Intensive English ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  3. แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน  เน้นทักษะการใช้ภาษาจีนกลาง ครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจากสถาบันขงจื้อ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  เทียบเคียงมาตรฐาน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ในระดับ 3 ขึ้นไป

  4. แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ (ช่างศิลป์)  เน้นการสอนวิชาออกแบบ  การเขียนแบบ  สถาปัตยกรรม  Sketch Design  และโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ  (3D)  โดยครูที่มีความรู้ความสามารถ  สอนให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรม การเขียนแบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  สามารถนำผลงานมาแสดงในเวทีศักยภาพของโรงเรียน หรือเผยแพร่ผ่านทาง YouTube Channel, หรือทาง Facebook

  5. แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ (มีเดีย & ดีไซน์)  เน้นการสอนวิชาที่เกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ และการทำ Animation โดยครูที่มีความรู้ความสามารถ  สอนให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์  สามารถสร้างสรรค์ผลงาน (Production) เพื่อนำเสนอในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งสามารถผลิตภาพยนตร์สั้น หรือโฆษณา เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 355 ครั้ง

Keep