ขอเชิญยื่นซองประมูลร้านขายอาหาร (ข้าวแกง) ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ.2566


           ด้วยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านข้าวแกง ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้บริการสำหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 3,250 คน  โดยผู้ประกอบการต้องจัดบริการให้เพียงพอต่อความต้องการ ในราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  และเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้              

1.  ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูลราคา 

              1.1  ประเภทร้านข้าวแกง

              1.2 กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล ประจำปีการศึกษา 2566 ราคาประมูลเริ่มต้น 50,000 บาท

2.  คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล

              2.1  ต้องมีสัญชาติไทย

            2.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ (ส่วนผู้สัมผัสอาหารในร้านทุกคน ให้มีใบรับรองแพทย์ที่มีผลตรวจสุขภาพตามรายการที่กำหนดมาแสดงอีกครั้ง หลังจากได้รับการประมูลแล้วตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด)

              2.3  ต้องยื่นซองประมูลราคาด้วยตนเอง

              2.4  ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในเรื่องการประกอบ   การจำหน่ายอาหาร หรือการให้บริการต่าง ๆ

              2.5  ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการให้บริการในประเภทที่ประมูล

              2.6  ต้องมีเอกสารรับรองที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายการที่ประมูล

3.  การพิจารณาผลการเสนอราคา

            คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาของทุกรายที่เสนอยื่นซอง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นอันดับแรก และถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบมาใช้ในการพิจารณาให้ราคาที่โรงเรียนต้องจ่ายน้อยที่สุด และคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ โรงเรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

4.  เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ

            4.1  ผู้ประกอบการตกลงเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร (ข้าวแกง) ประจำปีการศึกษา 2566 นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

          4.2 ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการการขาย อันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และมีวัสดุตามหลักประกอบโภชนาการ โดยมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อมและมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด

           4.3  ผู้ประกอบการต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของโรงเรียน

           4.4  ผู้ประกอบการต้องไม่เคยทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

           4.5  การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลมาทำสัญญากับทางโรงเรียนภายในวันทำการที่โรงเรียนนัดหมาย

           4.6  ผู้ประกอบการต้องไม่เคยผิดข้อปฏิบัติตามสัญญาที่เคยทำไว้กับโรงเรียน (ผู้ประกอบการที่เคยเซ็นสัญญากับโรงเรียน)

           4.7  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ดังนี้

                 4.7.1  ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ประกอบอาหารโดยตรง และอาหารที่จัดเตรียมต้อง สด สะอาด ถูกหลักอนามัย  ไม่ใช้เครื่องปรุงคุณภาพต่ำ ไม่ปนเปื้อนสารที่เป็นพิษต่อสุขภาพของผู้บริโภค

                     4.7.2   ผู้ประกอบการต้องเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร และถาดใส่อาหาร มาเอง

                  4.7.3   จานใส่อาหารจำหน่ายให้ใช้จานและช้อนส้อมของทางโรงเรียนได้

                  4.7.4   ผู้ประกอบการต้องทำความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร และบริเวณที่จำหน่ายอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ

                  4.7.5  ผู้ประกอบอาหารและผู้จำหน่ายอาหารต้องแต่งกายตามหลักผู้ประกอบโภชนาการ สวมหมวกคลุมผม สวมหน้ากากอนามัย และผ้ากันเปื้อนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

รักษาความสะอาดของร่างกาย เส้นผม เล็บมือ เล็บเท้า ไม่ทาสีเล็บมือ พูดจาสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยอันดี

                 4.7.6  ผู้ประกอบการต้องจัดจำหน่ายอาหารทุกวันทำการของโรงเรียน หากไม่มาจำหน่ายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ หากไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าปรับให้กับโรงเรียนวันละ 5,000 บาท  และกรณีที่ผู้ประกอบการจะหยุดดำเนินการในระหว่างที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญา ให้ผู้ประกอบการแจ้งกับโรงเรียน หรืองานโภชนาการ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากผู้ประกอบการไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าการดำเนินการต่าง ๆ ยังมีผลต่อไป การหยุดจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีการศึกษาถัดไป

                   4.7.7  ผู้ประกอบการต้องชำระค่าเช่าสถานที่รายปี เป็นเงินจำนวนเงินเท่ากับราคาที่ประมูลได้ โดยชำระเป็นเงินสดในวันทำสัญญา

                  4.7.8  ผู้ประกอบการยินดีชำระค่าประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางโรงเรียน อันเนื่องมาจากการประกอบอาหารเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ในวันทำสัญญา ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจำนวนนี้เมื่อสิ้นสุดการทำสัญญา โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิ์หักเงินค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ประกอบอาหารได้ตามความ เป็นจริง

                4.7.9 รายได้จากการจำหน่ายอาหารของโรงเรียนจะสรุปยอดเงินรับเมื่อสิ้นการจำหน่ายใน แต่ละวัน งานการเงิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จะหักค่าใช้จ่าย 15% ของรายได้แต่ละวันเข้าโรงเรียน และจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนต่างให้แก่ผู้ประกอบการทุก 15 วัน

                4.7.10  ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าแก๊สหุงต้มและค่าน้ำประปาให้ทางโรงเรียนวันละ
150 บาท ค่าจ้างคนงานล้างจานชาม ช้อนส้อม วันละ 150 บาท

                4.7.11 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีรายการอาหารจำหน่ายวันละ 8-10 รายการ

                4.7.12 ผู้ประกอบการต้องไม่ทำการอันขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

                4.7.13  ผู้ประกอบการไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเช่าสถานที่ไปให้กับบุคคลอื่นโดยพลการ ผู้ให้เช่าจะยกเลิกสัญญาเช่าทันทีที่ทราบการกระทำดังกล่าว จะไม่คืนเงินประกันความ

เสียหายและเงินค่าเช่าสถานที่รายปีให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางโรงเรียนก่อน

                4.7.14  การยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้งานจัดซื้อของโรงเรียนทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 2 เดือน

               4.7.15  หากมีการพิสูจน์ได้ว่า อาหารของผู้ประกอบการส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดอันตรายต่อร่างกาย ผู้ประกอบการยินดีรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

               4.7.16 ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในวันทำการปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.00 น. ถึง 14.50 น. ช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ ห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด หยุดวันเสาร์-

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่โรงเรียนกำหนด

5. ราคาจำหน่ายอาหาร ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในราคาตามป้ายหน้าร้าน ดังต่อไปนี้

              5.1 ข้าวราดด้วยกับข้าว 2 อย่าง ราคา 30 บาท

              5.2 ข้าวราดด้วยกับข้าว 3 อย่าง ราคา 35 บาท

6.  การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลร้านข้าวแกง

  •         6.1  การรับแบบฟอร์มการประมูลได้ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ห้องการเงิน)  หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ตั้งแต่ วันที่  9 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 15.00 น.
  •       6.2  การยื่นซองประมูลราคา ในวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.00  น.  ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ห้องการเงิน)

             6.3  การเปิดซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคา จ่าหน้าซอง เรียน คณะกรรมการงานจัดซื้อ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

                            6.3.1   แบบฟอร์มเสนอราคา ภายในบรรจุราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันอย่างชัดเจน

                            6.3.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา       

                            6.3.3   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา

                            6.3.4   เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

             6.4  คณะกรรมการงานจัดซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูงเป็นผู้ได้รับการพิจารณา  หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 4, 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิ์  การพิจารณาของคณะกรรมการงานจัดซื้อ ถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้

7.  การทำสัญญา

              7.1  อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับประมูล มีอายุสัญญา  1 ปีการศึกษา  คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

             7.2  กำหนดทำสัญญาให้ผู้ได้รับการพิจารณามาทำสัญญา ในวันที่ 5 เมษายน 2566 หรือวันที่โรงเรียนนัดหมาย  (หากไม่มาตามกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญาโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับถัดไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อเป็นกรณีพิเศษต่อไป)

หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ในเอกสารที่แนบมานี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 578 ครั้ง

Keep