ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566


            โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ อาคารเซราฟิน  วัตถุประสงค์ของการเรียนลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  ตามแนวทางดังต่อไปนี้

           1.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง

           2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

           3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

           4.  ให้รู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

           5.  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 22 ครั้ง

Keep