กำหนดการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2558

คุณครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- - ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.ฉช.เขต 1  
--- - ปิดการประชุม  
--- หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  
08.00-08.30 รายงานตัว รับเอกสาร  ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ชั้น 3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
08.30-09.00 พิธีเปิดการประชุม  
09.00-10.30 กฎหมายโรงเรียนเอกชน (พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
10.30-12.00 เอกสารที่โรงเรียนต้องจัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 - นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การประชุมภายนอก


แผนงาน : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep