กำหนดการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3

สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ ชั้น 4

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 นักเรียนเข้าแถว ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่   ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่
08.30-09.00 พิธีมอบตัวเป็นศิษย์  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ชั้น 4
09.00-10.00 กิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ชั้น 4
10.00-10.30 รับประทานอาหารว่าง  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ชั้น 4
10.30-11.00 กิจกรรมนิทานคติธรรม  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ชั้น 4
11.30-13.30 ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์/นักเรียนรับประทานอาหาร/พักผ่อน  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ชั้น 4
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้


แผนงาน : 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep