กำหนดการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2559 - 2564 ครั้งที่ 1

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00 คณะกรรมการประชุมตามวาระภาคเช้า  ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่
12.00-13.00 รับประทานอาหาร  
13.00-16.30 คณะกรรมการประชุมตามวาระภาคบ่าย  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมงานประกันคุณภาพ


แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep