กำหนดการ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

คณะกรรมการออกข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558

สถานที่ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้นล่างอาคารเซนต์หลุยส์ วิทยาคาร

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- พักอาหารว่าง  
--- พักเที่ยง  
--- พักอาหารว่าง  
08.30-08.45 พิธีเปิดการอบรม  ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้นล่างอาคารเซนต์หลุยส์ วิทยาคาร
08.45-10.30 ศึกษาความสอดคล้องของตารางวิเคราะห์ข้อสอบกับ ข้อสอบที่ใช้จริง ชั้น ป. 1 – 6  
11.00-12.00 ศึกษาความสอดคล้องของตารางวิเคราะห์ข้อสอบกับ ข้อสอบที่ใช้จริง ชั้น ป. 1 – 6 (ต่อ)  
13.00-15.00 ศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้วยแบบทดสอบที่สร้างโดยคณะกรรมการออกข้อสอบ (ความรู้เกี่ยวกับข้อสอบที่ดี)  
15.30-16.00 เสาวนาถึงข้อดี ข้อเสีย และสภาพปัญหาจากการดำเนินงาน และทบทวน จุดมุ่งหมายการดำเนินงานตามแนวทางการวิจัย  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุม


แผนงาน : 303 งานวัดและประเมินผล

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep