กำหนดการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.10-10.00 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน ม.ตรัยเทพ พวงลำใย  ห้องเรียน ม.2/5
10.20-11.10 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน ม.สุรชัย สมหาญวงศ์  ห้องเรียน ม.5/1
11.10-12.00 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน มิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร  ห้องเรียน ม.5/4
12.50-13.40 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน มิสอุราพร พุ่มพวง  ห้องเรียน ม.3/5
13.40-14.30 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน มิสอมร มณีบูรณ์  ห้องเรียน ม.1/4
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรมครูผู้สอน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

อบรมครูผู้สอน
- อบรมครูผู้สอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- การอบรมครูชาวต่างชาติ เรื่อง การเขียนแผนการสอนเทคนิคและการใช้สื่อ (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อ "Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School" (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด อบรมครูผู้สอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 310 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep