กำหนดการ

วันที่ 28 กันยายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2558

สถานที่ ณ ห้องประชุม Honorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-- ดำเนินการประชุม  ณ ห้องประชุม Honorat ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน


แผนงาน : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep