กำหนดการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สี่)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : โครงการ Intensive course

รายการกำหนดการของขั้นตอน

โครงการ Intensive course
- โครงการ Intensive course (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เริ่มโครงการ Intensive course นักเรียนระดับชั้น ม.6 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สี่) (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สอง) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันที่สาม) (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวประมวลความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ Intensive course (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep