กำหนดการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารเซราฟิน

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.45-- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าแถวอาคารเซราฟิน  อาคารเซราฟิน
09.00-09.30 ฟังคำบรรยายและสาธิต ให้ความรู้ในหัวข้อ \"การใช้เครื่องดับเพลิงและการซักซัอมการหนีไฟ\" โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา  อาคารเซราฟิน
09.45-- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝึกซ้อมการอพยพนักเรียนในสถานการณ์เกิดอัคคีภัย  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 601.07 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย


แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep