ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563


                 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563   ในวันศุกร์ที่ 9  ตุลาคม 2563   เวลา 08.45 - 10.00 น.  ณ อาคารเซราฟิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โดยได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ  สิงห์พุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และทีมงานหน่วยงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้ความรู้ในหัวข้อ  " การใช้เครื่องดับเพลิงและการซักซ้อมการหนีไฟ"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล  รู้ธรรมชาติของไฟ และอุปกรณ์ในการดับเพลิง มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เข้าใจระบบอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร และขั้นตอนการป้องกันระงับอัคคีภัยในอาคารฯ  การช่วยชีวิต การหนีภัยอย่างถูกวิธี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep