กำหนดการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารเซราฟิน

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 เริ่มการแข่งขัน เตะบอล และโยนบอลลงตะกร้า  อาคารเซราฟิน
10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
10.30-11.30 แข่งขันวิ่งเก็บบอลสี และฮูล่าฮูป  อาคารเซราฟิน
11.30-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน/นอน  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
13.00-- แข่งขันชักกะเย่อ  อาคารเซราฟิน
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 601.01 กิจกรรมวันวิชาการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

601.01 กิจกรรมวันวิชาการ
- 601.01 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1-3/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1-2/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 11 พ.ย. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- สิ้นสุด 601.01 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep