กำหนดการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย

สถานที่ อาคารเซราฟิน

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- นักเรียนที่ไม่ใช่ขบวนพาเหรดให้เข้าประจำที่บนอัฒจันทร์ของแต่ละสีอาคารเซราฟิน  อาคารเซราฟิน
--- - พิธีชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ)  อาคารเซราฟิน
--- - ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเคารพประธานและกล่าวรายงาน  อาคารเซราฟิน
--- - ประธานในพิธีให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขัน (ดึงพุกระดาษ) (วงโยธวาทิตบรรเลง)  อาคารเซราฟิน
--- - พิธีชักธงกีฬา ธงโรงเรียน และธงประจำสีขึ้นสู่ยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา)  อาคารเซราฟิน
---

- ประธานจุดคบเพลิง นักกีฬาวิ่งคบเพลิง วิ่งรอบสนาม 1 รอบ ก่อนจุดคบเพลิงแตรฟันฟาร์เป่าเป็นสัญญาณ  เมื่อจบเสียงแตรฟันฟาร์แล้ว    นักกีฬาจุดคบเพลิง  จุดคบเพลิงลงในกระถาง

 อาคารเซราฟิน
--- - นักกีฬาอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณตน  อาคารเซราฟิน
--- - วงโยธวาทิตนำขบวนพาเหรดออกจากสนาม  อาคารเซราฟิน
--- - การแสดงของนักเรียน  อาคารเซราฟิน
07.00--

ขบวนพาเหรดของแต่ละสี ตั้งแถวพร้อมกันที่บริเวณหน้าลานพลาซ่า อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

 
08.20-- ขบวนพาเหรดเริ่มเคลื่อนขบวน วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา SLC นำขบวนพาเหรดแต่ละสีเข้าสู่อาคารเซราฟิน เพื่อเคารพประธาน ธงโรงเรียน ป้ายโรงเรียน ขบวนพาเหรดของ สีเขียว สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ตามลำดับ  อาคารเซราฟิน
08.40-- ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประธานในการเปิดพิธี และแขกผู้มีเกียรติมาถึงปะรำพิธี (วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียน)  อาคารเซราฟิน
09.10-- เริ่มการแข่งขัน  อาคารเซราฟิน
11.30-- พิธีปิดการแข่งขัน  อาคารเซราฟิน
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 601.01 กิจกรรมวันวิชาการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

601.01 กิจกรรมวันวิชาการ
- 601.01 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1-3/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 5 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1-2/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 11 พ.ย. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย (วันที่ 19 ธ.ค. 2563)
- สิ้นสุด 601.01 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep