กำหนดการ

วันที่ 11 มีนาคม 2564

กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

สถานที่ ลานหน้าเสาธง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าแถวบริเวณลานหน้าเสาธง  บริเวณลานหน้าเสาธง
09.40-- ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาฝ่ายปฐมวัย กล่าวต้อนรับนักเรียน ระดับปฐมวัยปีที่ 3 ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1  ลานหน้าเสาธง
10.00-- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จับคู่กับน้องปฐมวัยปีที่ 3 และกล่าวต้อนรับพร้อมกับถอดผ้าเอี๊ยมให้น้อง ๆ และพาดไว้ที่แขนของพี่ ป.1  ลานหน้าเสาธง
10.10-- พี่ ป.1 จับมือน้อง จูงมือน้อง อ.3 เดินรอดซุ้มประตู และเดินขึ้นชั้นเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 และชั้น 4 เพื่อดูห้องเรียน พูดคุยทำความรู้จักกับคุณครูและรับของที่ระลึก จากครู ป. 1  ลานหน้าเสาธง
10.40-- เสร็จกิจกรรมแล้ว เด็กปฐมวัยปีที่ 3 จะไม่ใส่ผ้าเอี๊ยมอีก จนกระทั้งจบการศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3  ลานหน้าเสาธง
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย นิเทศครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 -2/2 (PRE-IMSP) (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 - 3/2 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 29 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep