กำหนดการ

วันที่ 3 เมษายน 2564

พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระ  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - มิสวิมล สมศรี หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย กล่าวรายงาน  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิงกล่าวแสดงความรู้สึก  
--- - ชมการแสดงความยินดีของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - นักเรียนทุกคนยืนตรงและร่วมกันร้องเพลงอนุบาลรำลึก  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการ ฯ กล่าวให้โอวาท  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการ ฯถ่ายภาพกับนักเรียนบนเวที  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - จบพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ช SLC นักเรียนเดินออกจากบริเวณพิธี  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
--- - ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน (ขณะนักเรียนเดินออกจากหอประชุม  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
07.00-07.30 นักเรียนรายงานตัวลงทะเบียน ที่ด้านล่างอาคารสัฐยามหาราชินี และรับชุดครุยที่ห้องเรียนอนุบาล 1  สัฐยามหาราชินี
07.30-08.00 นักเรียนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครอง และคณะครูฝ่ายปฐมวัย ณ บริเวณลานหน้าอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  ลานหน้าอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
09.00-- - ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าสู่หอประชุมและนั่งประจำที่ ดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ช SLC (นักเรียนขับร้องเพลงพร้อมกัน)  หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย นิเทศครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 23 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 -2/2 (PRE-IMSP) (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 - 3/2 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 29 มี.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 30 มี.ค. 2564)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 31 มี.ค. 2564)
- พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep