กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-08:10

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกันที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 

 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม)
08:45-09:00

พิธีเปิด กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม)
09:15-09:30

การแสดงพิธีเปิด กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม)
09:30-11:10

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มกิจกรรมธุดงคศึกษา ตามฐานการเรียนรู้

 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมวันภาษาไทย ((301.1.1)

      6.1.1 ศึกษาสภาพปัญหากิจกรรมวันภาษาไทย ปีที่ผ่านมา

      6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

      6.1.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

      6.1.4 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

      6.1.5 ออกแบบกิจกรรมวันภาษาไทย  และนิทรรศการจัดแสดงผลงานนักเรียน

      6.1.6 ออกแบบเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม

      6.1.7 จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน

      6.1.8 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

      6.1.9 สรุปผลการดำเนินงานเพื่อไปพัฒนาการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป  

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรมวันภาษาไทย ((301.1.1)
- 6.1 กิจกรรมวันภาษาไทย ((301.1.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมวันภาษาไทย ((301.1.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 1.พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 2.พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep