งานห้องสมุดร่วมจัดฐานรักการอ่าน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565


งานห้องสมุดร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ จัดฐานรักการอ่าน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2565 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน  มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสมุด ชั้น 3  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา  08.30 - 11.10 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

เวลา  13.00 - 15.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 17 ครั้ง

Keep