วันที่ 26 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 23 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 17 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 10 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 9 ก.พ. 2559 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 2 ก.พ. 2559 กิจกรรม: ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 29 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 8 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 7 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ม.ค. 2559 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 2 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ธ.ค. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 18 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 17 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 10 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 9 พ.ย. 2558 กิจกรรม: คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ส.ค. 2558 กิจกรรม: รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ส.ค. 2558 กิจกรรม: รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ส.ค. 2558 กิจกรรม: รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 18 ส.ค. 2558 กิจกรรม: รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 ส.ค. 2558 กิจกรรม: รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันสุดท้าย) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 10 ส.ค. 2558 กิจกรรม: รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันแรก) (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 2 มิ.ย. 2558 กิจกรรม: รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)