กำหนดการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2558

รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียน / คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกรอบ/แนวทางการประเมินฯและนัดหมายบุคลากร/งานที่เกี่ยวข้อง  ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรุ้ยอห์น แมรี่
09.30-12.00 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์ตามตารางนัดหมายเพื่อประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.20 ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพฯ เพื่อนัดหมาย/ปรับแผนการประเมินตามความเหมาะสม /บริบทของตารางการเก็บข้อมูลที่กำหนด  
13.20-16.30 ศึกษาเอกสาร / สัมภาษณ์ / สังเกตสภาพจริง/รวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานคุณภาพฯ  
16.30-18.00 คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวม /ประมวล /พิมพ์ผลการประเมินฯ  
18.00-19.00 พักรับประทานอาหารเย็น  
19.00-21.00 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ประชุมแลกเปลี่ยนผลการประเมินฯ /ประมวลผลเบื้องต้น  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558


แผนงาน : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep