กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558

รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพฯ เดินทางถึงโรงเรียน/เข้าที่พัก  
13.00-16.00 คณะกรรมการประมินมาตรฐานฯประชุมทีมงานผู้ประเมินมาตรฐานฯ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558


แผนงาน : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep