กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.30 รับประทานอาหารเช้า / สังเกตการมาเรียน / บรรยากาศ / กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน  
08.30-12.00 คณะกรรมการฯประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ตามตาราง/สภาพจริง  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.20 ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพฯ เพื่อนัดหมาย/ปรับแผนการประเมินตามความเหมาะสม /บริบทของตารางการเก็บข้อมูลที่กำหนด  
13.20-16.30 คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวม /ประมวล /พิมพ์ผลการประเมินมาตรฐานฯ  
18.00-19.00 พักรับประทานอาหารเย็น  
19.00-22.00 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ สรุปผลการประเมินฯ / นำเสนอในการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปภาพรวมผลการประเมินฯ จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาฯ ร่วมกัน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558


แผนงาน : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep