กำหนดการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.30 รับประทานอาหารเช้า /สังเกตการมาเรียน / บรรยากาศ / กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน  
08.30-10.30 คณะกรรมการฯเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผลเสนอแนะในการประชุมร่วมกัน  
10.30-12.00 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลสรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐานฯ / ภาพรวม  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 เลขาคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลภาพรวม/เตรียมนำเสนอผลการประเมินฯ  
15.00-16.00 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอผลประเมินสรุปภาพรวมแก่โรงเรียน  
16.00-16.30 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ/เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558


แผนงาน : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep