ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559


1  กุมภาพันธ์  2559 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  ครั้งที่่ 6

เรียน  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

                เพื่่อให้การดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2558  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ครั้งที่  6 / 2558  พร้อมกัน  ในวันอังคารที่  2 กุมภาพันธ์   2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(ม.ธงชัย  กิจเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง

Keep