คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2559


         คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสาย  ระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  2559  ถึง  วันที่  25  มีนาคม  2560   ประจำปีการศึกษา 2559

                      รายชื่อครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสาย  ประจำปีการศึกษา  2559

                      1. มาสเตอร์ธงชัย    กิจเจริญ                                               2.  มาสเตอร์จิรวัฒน์   ศรีสวัสดิ์          

                     3. มิสณัฐวีณ์    สารพันธ์ุ                                                        4. มิสอาภิญญา     อรุณพงษ์

                     5. มิสสุดา     ดงหลง                                                               6. มาสเตอร์สมมาตร   ศรีวิศาลศักดิ์

                     7. มิสชนิตา    วรรณพาหุล                                                     8. มิสวลีลักษณ์    สืบต้อย

                     9. มิสรำพึง     ศรีสวัสดิ์                                                           10. มิสภรณุต    ศรีสุวรรณ

                    11. มิสนพรัตน์    รัตนบวร                                                        12. มิสมาลินี    เขียวชะอุ่มงาม

                   13. มิสเจนจิรา    เชื้อแก้ว                                                         14. มาสเตอร์สมพบ    คำมี

                   15. มิสภัตชนัน   สุขผึ้ง                                                             16. มิสจุฑาทิพย์     วรศักดิ์เสนีย์

                   17. มิสเพ็ญฤดี   เพ็ชรประไพ                                                  18. มิสพนิตตา    จิตต์อารีย์เทพ

                   19. มิสนันทิยา   คำมี                                                                 20. มาสเตอร์สุรัตน์    มูลชัยสุข

                   21. มิสพิมพ์พิศา      จุลศักดิ์                                                     22. มิสพาวณี   เพ็ชรแก้วนุ้ย

                   23. มิสอมรรักษ์   เจริญศรี                                                         24. มิสมลฤดี   รอดเงิน

                   25. มิสอรอุมา   ชำนาญ                                                             26. มิสธนภสสรณ์   ก้อนทอง

                   27. มาสเตอร์จิรพงษ์    พุทธรสเจริญ                                        28. มิสอารีย์    ศรีไพบูลย์

                  29. มิสพรพนา   แสงจันทร์                                                          30. มิสนฤมล   เล็กศิริ

                 31. มิสทัศนีย์    ยันตะศรี                                                              32. มิสสุพัตรา    คงคาสวัสดิ์

                33. มิสขัตติยา    ถีระพงษ์                                                            34.  มาสเตอร์สิริพจน์    อ้นประเสริฐ

หมายเหตุ    มีการมอบรางวัลให้กับคุณครูที่ไม่มีสถิติขาด  ลา  มาสายในทุกกรณี   ในวันศุกร์ที่  30  มิถุนายน  2560   ขอให้คุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลพร้อมกันที่หอประชุมในเวลา  15.45  น. 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 550 ครั้ง

Keep