ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560


คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 134 ตอนที่ 48ข วันที่ 28 กรกฎาคม 2560)

                        เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                               1. นางฐิติมา    ลายประดิษฐ์     

                               2. นางวิมล      สมศรี

                               3. นางสุพัตรา   ทับพ่วง

                         เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

                               1. นางสาวจิตรา     จันทร์หอม

                               2. นางเจนจิรา       เชื้อแก้ว

                               3. นางดาริกา      กลิ่นอบเชย

                               4. นางสาวทิพาภรณ์   แก้วบรรจง

                               5. นางสาวพจนารถ  กลิ่นเชิดชู 

                               6. นางสาวพาวณี  เพ็ชรแก้วนุ้ย

                               7. นางพิมพ์พิศา  จุลศักดิ์

                               8. นางยุวดี  ทองคำ

                               9. นางสาคร บำรุงบุตร

                               10. นางสาวสุภี วงศ์พลับ

                               11. นางสุอัชลี  ทองสิทธิ์

                               12. นางสาวสุภาพร   เกตุสุวรรณ

                ทั้งนี้  ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560  ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561  เวลา  16.00  น.  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

 

หมายเหตุ :  -  ให้คุณครูที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์  แต่งกายชุดสูท

                      และเข้าร่วมฝึกซ้อม  ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2561  เวลา  16.00  น.  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 530 ครั้ง

Keep