นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2562                             นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่  9 มกราคม  2562  เวลา  09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีมาสเตอร์อนันต์  จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีรายชื่อดังนี้

                               เด็กหญิงอรณัฐชา    ขมเล็ก    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

                               เด็กหญิงรุจณิชา       สีทำมา    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

                           *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ 

                                เด็กหญิงพิชญาภัค     สรรพานิช     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

                                เด็กชายศริสิทธิ์           ศรีเพ็ญจันทร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

                                เด็กหญิงพีรญาพัณ     คำศรีสุข        นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

                               เด็กหญิงภิชญาภา      พิธิยานุวัฒน์   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

                            *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภททีม 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 872 ครั้ง

Keep