ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564


                                 ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ได้มีมติให้ทำการคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารและครูดี 

                       สำหรับครูที่สนใจ ติดต่อลงชื่อ และรับเอกสารการขอรับการคัดเลือก (ด้วยตัวเอง) ได้ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 และส่งเอกสารการขอรับการคัดเลือกภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

                       โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับสิทธิ์จำนวน 30 รางวัลเท่านั้น (ร้อยละ 15 ของครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)                        


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep