โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


                    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 50 ครั้ง

Keep