โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค เรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย จากหลักการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในชั้นเรียน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8


                 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค เรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย จากหลักการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในชั้นเรียน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8
                 
                   โดยมิสวิมล  สมศรี หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย พร้อมด้วย มิสวัชรี เกิดท่าไม้ และมิสขวัญหทัย โตสุขเจริญ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม REO 8 Learning Space : สนง.ศธภ.8 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 167 ครั้ง

Keep