[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ส. 1 สิงหาคม 2563  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันแรก) โรงแรมรอยัลซิตี้ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 2 สิงหาคม 2563  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันสุดท้าย) โรงแรมรอยัลซิตี้ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 5 สิงหาคม 2563  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 6 สิงหาคม 2563  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารสัฐยามหาราชินี งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 11 สิงหาคม 2563  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่ (ใต้อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร,ใต้อาคารสัฐยามหาราชินี) งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และแต่งตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2563 Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีแต่งตั้งประธานสี Saint Louis School งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 13 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 20 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ มูลนิธิทองประทาน งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 9 กันยายน 2563  บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 9 ธันวาคม 2563  บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน