[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 4 มกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 27 มกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 3 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2563 Saint Louis School งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 4 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 12/2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 8 กุมภาพันธ์ 2564  การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันแรก) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 9 กุมภาพันธ์ 2564  การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่สอง) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมหารือเรื่องกิจกรรมของชมรมสถานศึกษาเอกชาจังหวัดฉะเชิงเทรา Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 10 กุมภาพันธ์ 2564  การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ป.6 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 11 กุมภาพันธ์ 2564  การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันแรก) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 15 กุมภาพันธ์ 2564  การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สอง) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 16 กุมภาพันธ์ 2564  การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันแรก) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 17 กุมภาพันธ์ 2564  ทัศนศึกษา ม.6 ทัศนศึกษา ไหว้พระ 5 วัด - วัดถวิลศิลามงคล - วัดวีระโชติธรรมาราม ) จ. ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันที่สอง) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 18 กุมภาพันธ์ 2564  การติวทบทวนประมวลความรู้นักเรียนชั้น ม.3 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 22 กุมภาพันธ์ 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันแรก) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันที่สาม) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 23 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สอง) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 การติว O-NET นักเรียนชั้น ม.6 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 24 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สาม) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 25 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
จ. 1 มีนาคม 2564  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันแรก) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 2 มีนาคม 2564   คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.1 Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่สอง) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมจับหมายเลขผู้เข้าสมัคร Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 3 มีนาคม 2564  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา มินิมูร่าห์ฟาร์ม งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.2 Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564  ในวันที่  3 - 25 มีนาคม 2564 Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนปาล์มฟาร์มนก และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 4 มีนาคม 2564  เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.3 Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ และวัดสมานรัตนาราม Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 5 มีนาคม 2564   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 6 มีนาคม 2564  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ห้องเรียน MSP ทัศนศึกษาและร่วมปฏิบัติการห้อง LAB ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สวนปาล์ฟาร์มนก และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 8 มีนาคม 2564  ทอดผ้าป่าการศึกษา 72 ปี SLC สามัคคีมหากุศล Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 9 มีนาคม 2564  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯและมินิมูร่าห์ฟาร์ม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 10 มีนาคม 2564  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 11 มีนาคม 2564  เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ลานหน้าเสาธง งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 12 มีนาคม 2564  คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม - วัดสมานรัตนาราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 15 มีนาคม 2564  พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณ Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม IMSP ทัศนศึกษา ณ บ้านกระถิน และ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านกระถิน และ มินิมูล่าห์ฟาร์ม งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 16 มีนาคม 2564  กิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 17 มีนาคม 2564  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ จ.ฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 19 มีนาคม 2564  คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา มินิมูร่าห์ฟาร์ม งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 20 มีนาคม 2564  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตอน ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเขียน SAR อย่างสมบูรณ์ Key to Success for Analyzing Internal Educational Quality Assurance and Self-Assessment Report (SAR) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 22 มีนาคม 2564  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 23 มีนาคม 2564  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขาหินซ้อน งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IMSPและ MSP ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล บางแสน และสหเวชคณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล บางแสน และสหเวช คณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 25 มีนาคม 2564  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 -2/2 (PRE-IMSP) (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 26 มีนาคม 2564  กิจกรรมเลือกตั้ังสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 - 3/2 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ส. 27 มีนาคม 2564  นักเรียนโปรแกรม Gifted และโปรแกรม APP ทัศนศึกษาและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 29 มีนาคม 2564  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ESOL Young Learners English (YLE) (วันแรก) Saint Louis School งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
อ. 30 มีนาคม 2564  ทัศนศึกษา ม.5 จ. ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ESOL Young Learners English (YLE) (วันที่สอง) Saint Louis School งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
พ. 31 มีนาคม 2564  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 การจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ESOL Young Learners English (YLE) (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 1 เมษายน 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 2 เมษายน 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันแรก) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ส. 3 เมษายน 2564  พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 5 เมษายน 2564  พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่สอง) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 7 เมษายน 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 8 เมษายน 2564  คณะครูจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 - 2566 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 9 เมษายน 2564  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 พิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 10 เมษายน 2564  โครงการพัฒนาจิต ชีวิตสดใส Saint Louis School งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 25 เมษายน 2564  ประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครูฯ Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 9 กรกฎาคม 2564  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ บริจาคอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 5 สิงหาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 9 สิงหาคม 2564  นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 10 สิงหาคม 2564  นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่สอง) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 11 สิงหาคม 2564  นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่สาม) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ศ. 13 สิงหาคม 2564  นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
จ. 16 สิงหาคม 2564  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
จ. 11 ตุลาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 12 พฤศจิกายน 2564  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 18 พฤศจิกายน 2564  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโควตา ปีการศึกษา 2565 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ 4 ชั้น (อาคารประกอบการ)(ห้องประชุม) งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 23 พฤศจิกายน 2564  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้โควตา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 26 พฤศจิกายน 2564  วจนพิธีกรรมสวดรำลึกถึงผู้ล่วงลับ เบอร์นาร์ดพรศักดิ์ มายอด งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 2 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา หน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 8 ธันวาคม 2564  วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 9 ธันวาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 13 ธันวาคม 2564  การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 แบบ Onsite ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 14 ธันวาคม 2564  รับสมัครนักเรียนภายในที่ไม่ได้โควตาเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (วันแรก) อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 6 ชั้น (อาคารเรียน)(ห้องธุรการ) งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 15 ธันวาคม 2564  รับสมัครนักเรียนภายในที่ไม่ได้โควตาเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (วันสุดท้าย) อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 6 ชั้น (อาคารเรียน)(ห้องธุรการ) งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 17 ธันวาคม 2564  กิจกรรม Open House "เปิดประตูสู่รั้วแดงขาว SLC Open House 2022" โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 18 ธันวาคม 2564  สอบคัดเลือกนักเรียนภายในที่ไม่ได้โควตา เพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 21 ธันวาคม 2564  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนภายในที่ไม่ได้โควตา เพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 รับมอบตัวนักเรียนภายในที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 17 มกราคม 2565  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 19 มกราคม 2565  รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ส. 22 มกราคม 2565  กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ. 25 มกราคม 2565  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 26 มกราคม 2565  รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 (วันแรก) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 27 มกราคม 2565  รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 (วันสุดท้าย) โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน