กำหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2558

กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- - ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระ (นักเรียนพนมมือ)  
--- - ประธานในพิธีเจิมหนังสือ  
--- - ผู้แทนนักเรียนนำสวดบทไหว้ครู นักเรียนทั้งหมดรับว่าตามบทพร้อมกัน  
--- - ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน นักเรียนทั้งหมดกล่าวตามทีละวรรค  
--- - หลังจากกล่าวคำปฏิญาณ ผู้แทนนักเรียนกลับเข้าที่ นักเรียนทั้งหมดนั่งลง (นั่งพับเพียบ)  
--- - พิธีกรบอก “นักเรียนกราบ” นักเรียนทั้งหมดกราบลงพร้อมกัน  
--- - ทุกคนร่วมกันร้องเพลง “ เพลงพระคุณที่สาม “  
--- - ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้นนำพานดอกไม้ ธูปเทียน ไหว้ครู (โดยประธานในพิธีและผู้แทน คณะครูเป็นผู้รับมอบ) จนครบทุกระดับชั้น  
--- - นักเรียนทำความเคารพคณะครู ด้วยการกราบพร้อมกันทั้งหมด  
--- - นักเรียนกล่าวสดุดีพระคุณครู และร้องเพลง “ พระคุณที่สาม ”  
--- - ผู้แทนครูอาวุโสให้ข้อคิด  
--- - ประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อแพทย์  
--- - ประธานในพิธีให้โอวาท  
--- - เพลงสรรเสริญพระบารมี  
--- - จบพิธี  
13.00-13.30 - นักเรียน ม. 4 – 6 เดินแถวเข้าหอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฯ  
13.30-14.00 - ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ฯ ประธานในพิธี คณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ และคณะครู เข้าสู่บริเวณพิธี นักเรียนยืนตรงเคารพประธาน (เพลงสดุดีโรงเรียน)  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

-กิจกรรมวันเด็ก

-กิจกรรมวันปิยมหาราช 

-กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์

-กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep