กำหนดการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- - เคารพธงชาติ สวดมนต์ตามปกติ  
--- - นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ม.6 จัดแถวเคารพธงชาติและไปยืนตามจุดที่กำหนด  
--- - นักเรียน ม.6 ตั้งขบวนแห่นักบุญหลุยส์ข้างห้องวิชาการ  
--- - นักเรียน ม.5 ตั้งแถว 2 ฝั่งรับขบวนแห่หน้าอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร(เดินตามขบวนแห่)  
--- - นักเรียน ม.4 ตั้งแถว 2 ฝั่งรับขบวนแห่หน้าอาคารสิรินธร(เดินตามขบวนแห่)  
--- - นักเรียน ม.3 ตั้งแถวตอนเรียง 5 หน้ามุมสวัสดิการ  
--- - นักเรียน ม.1-2 นั่งบนแสตนท์  
--- - นักเรียน ป.4-6 อยู่บนอาคารสิรินธร  
--- - นักเรียน ป.3 ตั้งแถวรับขบวนข้างอาคารเฉลิม/ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  
--- - นักเรียน ป.1-2 ตั้งแถวรับขบวนทางเชื่อมอาคารเฉลิม/ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  
--- - วงโยธวาทิต นำขบวนแห่นักบุญหลุยส์ฯเคลื่อนไปทางแผนผัง ผ่านหน้าห้องวิชาการ ห้องผู้อำนวยการ และห้องธนาคารโรงเรียน ห้องกิจการนักเรียน มาถึงบริเวณอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์  
--- - ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ฯ กล่าวสดุดี  
--- - วางกระเช้าดอกไม้ เริ่มด้วย - ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการและผู้แทนคณะภราดา (1) - คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ (1) - ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ /ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ฯ (2) - ตัวแทนคณะครู (1) - ตัวแทนพนักงาน (1) - ตัวแทนนักเรียน ช่วงชั้นละคู่ (5)  
--- - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลง Glory to Monfort  
--- - แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558  
--- - คณะภราดา คณะครู และนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  
--- - เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ  
--- - มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์  
--- - มอบรางวัลครูนานปี  
--- - ประธานในพิธีให้โอวาท  
--- - ทุกคนร่วมร้องเพลงสดุดีโรงเรียน  
08.00-08.20 - ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้  
08.20-09.00 - นักเรียนวงโยธวาทิต และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.6 และนักเรียนคาทอลิก ตั้งขบวนแห่นักบุญหลุยส์หน้าห้องประชาสัมมพันธ์ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ฯ คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี คณะภราดา คณะครู คณะกรรม สมาคมผู้ปกครอง ฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ เดินทางมาเข้าสู่ขบวนแห่  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

-กิจกรรมวันเด็ก

-กิจกรรมวันปิยมหาราช 

-กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์

-กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep