กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2558

กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.1-ป.3

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- - ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระ และเปิดกรวย พร้อมกับถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - ประธานกล่าวคำอาศิรวาท  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - พิธีถวายสักการะพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง - ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ (2) - ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า/ผู้ปกครอง(2) - ตัวแทนคณะครู (2) - ตัวแทนคุณพ่อ (2) - ตัวแทนนักเรียน (2) - ตัวแทนนักการ (2)  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - ทุกคนร่วมกันร้องเพลง "สดุดีมหาราชา"  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - พิธีกรเรียนเชิญตัวแทนพ่อขึ้นบนเวที (ห้องละ 1 คน)  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - ตัวแทนลูกกล่าวแสดงความกตัญญู  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - นักเรียนแสดงความรักโดยการมอบมาลัยให้กับพ่อบนเวที  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - ตัวแทนคุณพ่อกล่าวให้ข้อคิด และขอบคุณตัวแทนคุณพ่อที่มาร่วมงาน  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
--- - เพลงสรรเสริญพระบารมี  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
12.55-- - ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.3 จัดแถวพร้อมกัน ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
13.30-- - ประธานในพิธี คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนพ่อ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (เพลงสดุดีโรงเรียน)  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
14.30-- - จบพิธี  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

-กิจกรรมวันเด็ก

-กิจกรรมวันปิยมหาราช 

-กิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์

-กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2)
- 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- กำหนดการเปิดนิทรรศการนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ KCC (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ร่วม2.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep