ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558


22  กรกฎาคม  2558

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา  2559

              เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ  "คู่มือนักเรียน"  ปีการศึกษา  2559  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน  ในวันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2558  เวลา  15.00  น.  ณ  ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(ภราดาศิริชัย  ผังรักษ์)

ประธานกรรมการฯ / หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 269 ครั้ง

Keep