ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ทุกท่านเข้าร่วม ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559


4  มีนาคม  2559

เรื่อง  ขอเชิญประชุม  ครั้งที่  4

เรียน  คณะกรรมการฝ่ายธุรการ – การเงิน

          เพื่อให้การบริหารงานฝ่ายธุรการ – การเงิน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

          ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายธุรการ – การเงินทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ครั้งที่  4  ปีการศึกษา  2558  ในวันพุธที่  9  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

          จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

 

(มิสปิยาภรณ์  คำเวียงจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง

Keep