คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2559


  คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2559

                  ครูที่ได้รับรางวัลครูนานปี ดังนี้

                     อายุงาน (บรรจุ) ครบ 25 ปี

                   1.  นางจรรยา         สินถาวร                                                    2.  นางสุดา              ดงหลง

                   3.  นายอนันต์        จิตต์อารีย์เทพ                                           4. นางวาสนา           ตนานนท์ชัย

                  อายุงาน (บรรจุ)  ครบ 20 ปี

                    1. นายไพศร          คูหาพัฒนกุล                                           2. นางสาวสุนันทา         ขจรฤทธิ์

                    3. นางภัตชนัน      สุขผึ้ง                                                        4. นางจุฑาทิพย์            วรศักดิ์เสนีย์

                    5. นายการุณ        วรศิลป์                                                       6. นางเพ็ญฤดี               เพ็ชรประไพ

                    7. นายสุเมธ          พุทธเมฆ                                                   8. นางสาวจิดาภา           กงทอง

                   9. นางโสภา           ธีร์จิรัญญ์

                   อายุงาน (บรรจุ)  ครบ 15 ปี

                     1.  นางสุอัชลี         ทองสิทธิ์                                                   2. นางเจนจิรา            เชื้อแก้ว

                     3. นางสุนิภา           สวัสดิวงษ์                                                 4. นางพิชญาภัค       ประเสริฐ

                     5. นายนพดล          ปัญญาดี

                    พนักงานที่ได้รับรางวัลพนักงานนานปี   ดังนี้

                    พนักงานอายุงาน (บรรจุ) ครบ 20 ปี  

                      1.นายสุพลพร             ขำเจริญศักดิ์                                     2. นางสาวฉลวย              จักรแก้ว

                      3. นางจรินทร์              วัฒนพร

                  พนักงานอายุงาน (บรรจุ) ครบ 15 ปี

                     1. นางสาวรัตติกาล        ยอดดำเนิน                                    2. นางศิริรัตน์          เทียนงาม

                    3. นางสาววิไลลักษณ์   เลิศวิลัย                                           4. นางสาวพิศมัย    พุทธประเสริฐ

               โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันสถาปนานักบุญหลุยส์  ในวันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  2560  นี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 601 ครั้ง

Keep