นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าประกวดในรอบตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38


               นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าประกวดในรอบตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค  มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาขากายภาพ   ชื่อโครงงาน การพัฒนาคูลลิ่งเจลจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ 
รายชื่อนักเรียน  เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต
                          เด็กหญิงจันทรัสม์  ศิริประเสริฐ
                          เด็กหญิงปิยกาญจน์
 ตันสุวรรณรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา  นายสุวัฒน์ชัย  ประพาฬ

สาขาชีวภาพ  ชื่อโครงงาน การศึกษาการฟอกเส้นไหมด้วยเปลือกสับปะรดและเปลือกมะละกอ
รายชื่อนักเรียน  เด็กชายธนดล             วิสุทธิศรีศิลป์
                          เด็กชายกันตพัฒน์       ภัทรพงศ์ธร
                          เด็กหญิงบวรลักษณ์     เหลืองเจริญพัฒนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา  นายสุวัฒน์ชัย  ประพาฬ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขากายภาพ  ชื่อโครงงาน ฟิล์มโปรตีนจากรังไหมเสีย
รายชื่อนักเรียน  นายราม         คำแหง
                          นายนฤเบศ   โมนะ
                          นางสาวปานตะวัน    โพธิ์ศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา  นายสุวัฒน์ชัย  ประพาฬ


สาขากายภาพ  ชื่อโครงงาน การศึกษาผลของซีเมนต์เพสต์เสริมเส้นใยพืชเพื่อการเตรียมแผ่นฉนวนกันความร้อน
รายชื่อนักเรียน  นายภูริณัฐ            สุขดานนท์
                          นายเกริกเกียรติ    สุดชู
                          นายสุชัจจ์             มีอนันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา  นายศุภชัย   ทิพย์ยอและ

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชื่อโครงงาน เครื่องกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชัน
รายชื่อนักเรียน  นายอังศุธร        งามประสิทธิ์
                          นายชัยอนันท์    สุขศิริ
                          นางสาวณฐพร   ถนอมนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา  นายศุภชัย   ทิพย์ยอและ

                                   ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 121 ครั้ง

Keep