นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดยได้รับรางวัลดังนี้

โครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล              วิสุทธิศรีศิลป์               ชั้น ม.3/5

เด็กหญิงบวรลักษณ์        เหลืองเจริญพัฒนะ        ชั้น ม.3/5

เด็กชายกันตพัฒน์         ภัทรพงศ์ธร                 ชั้น ม.2/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภวิษย์พร      โพธิ์โต                          ชั้น ม.3/5

เด็กหญิงปิยกาญจน์    ตันสุวรรณรัตน์               ชั้น ม.3/5

เด็กหญิงจันทรัสม์      ศิริประเสริฐ                   ชั้น ม.3/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภูริณัฐ                 สุขดานนท์                 ชั้น ม.5/6

นายเกริกเกียรติ            สุดชู                        ชั้น ม.5/6

นายสุชัจจ์                  มีอนันต์                    ชั้น ม.6/6

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายราม                    คำแหง                     ชั้น ม.5/6

นายนฤเบศ                โมนะ                       ชั้น ม.5/6

นางสาวปานตะวัน         โพธิ์ศิริ                     ชั้น ม.5/6

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวฟองส้ม            แก้วรอด                    ชั้น ม.4/6

นางสาวกุลธิรัตน์           สว่างแสงวัฒนา           ชั้น ม.4/6

เด็กหญิงพัชราภา          คุณาวุฒิ                    ชั้น ม.4/6

รางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพีรศักดิ์                บุญศรีพิทักษ์               ชั้น ม.6/6

นางสาวกมลเดชสิริ        ทองกร                     ชั้น ม.6/6

นางสาวเอมมิกา           สันติสุขโพธา               ชั้น ม.6/6

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายภูริณัฐ             แก้วสิมมา                  ชั้น ม.2/5

เด็กชายศิระ                สุขดานนท์                 ชั้น ม.2/5

เด็กชายจิตติกร            สกุลเอฬา                  ชั้น ม.2/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธนฉัตร                เจ็งกุหลาบ                 ชั้น ม.4/6

นายศุภกรณ์               ไร่คลองครุ                 ชั้น ม.4/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอังศุธร                 งามประสิทธิ์               ชั้น ม.4/6

นายชัยอนันท์              สุขศิริ                       ชั้น ม.4/6

นางสาวณฐพร             ถนอมนาค                 ชั้น ม.4/6

การประกวดวาดภาพจินตนาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวิตรา            โกศลกิตติพงษ์      ชั้น ม.3/2

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีรัช                    ความมานะ            ชั้น ม.4/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 27
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 313 ครั้ง

Keep