นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภวิษย์พร โพธิ์โต                      ชั้น ม.3/5

เด็กหญิงปิยกาญจน์        ตันสุวรรณรัตน์  ชั้น ม.3/5

           เด็กหญิงจันทรัสม์ ศิริประเสริฐ                ชั้น ม.3/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล              วิสุทธิศรีศิลป์               ชั้น ม.3/5

เด็กหญิงบวรลักษณ์        เหลืองเจริญพัฒนะ     ชั้น ม.3/5

เด็กชายกันตพัฒน์         ภัทรพงศ์ธร                 ชั้น ม.2/5

รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภูริณัฐ                 สุขดานนท์                 ชั้น ม.5/6

นายเกริกเกียรติ            สุดชู                        ชั้น ม.5/6

นายสุชัจจ์                  มีอนันต์                    ชั้น ม.6/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายพีรศักดิ์                บุญศรีพิทักษ์               ชั้น ม.6/6

นางสาวกมลเดชสิริ        ทองกร                     ชั้น ม.6/6

นางสาวเอมมิกา           สันติสุขโพธา               ชั้น ม.6/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 10
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง

Keep