นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขัน

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับรางวัลดังนี้

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภวิษย์พร โพธิ์โต                      ชั้น ม.3/5

เด็กหญิงณัฐกัณฐภรณ์     ศิริวรรณ          ชั้น ม.3/6

รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธนฉัตร                เจ็งกุหลาบ                 ชั้น ม.4/6

นายอังศุธร                 งามประสิทธิ์               ชั้น ม.4/6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภวิษย์พร       โพธิ์โต                ชั้น ม.3/5

          เด็กหญิงปิยกาญจน์        ตันสุวรรณรัตน์   ชั้น ม.3/5

          เด็กหญิงจันทรัสม์ ศิริประเสริฐ                ชั้น ม.3/5

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

เด็กชายกันตพัฒน์         ภัทรพงศ์ธร                ชั้น ม.2/5

เด็กชายธนดล              วิสุทธิศรีศิลป์               ชั้น ม.3/5

เด็กหญิงบวรลักษณ์        เหลืองเจริญพัฒนะ         ชั้น ม.3/5

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายราม                    คำแหง                     ชั้น ม.5/6

นายนฤเบศ                โมนะ                       ชั้น ม.5/6

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภูริณัฐ                 สุขดานนท์                 ชั้น ม.5/6

นายเกริกเกียรติ            สุดชู                        ชั้น ม.5/6

นายสุชัจจ์                  มีอนันต์                    ชั้น ม.6/6

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอังศุธร                 งามประสิทธิ์               ชั้น ม.4/6

นายชัยอนันท์              สุขศิริ                       ชั้น ม.4/6

นางสาวณฐพร             ถนอมนาค                 ชั้น ม.4/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 15
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 302 ครั้ง

Keep