ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566


งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 

ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 25 ครั้ง

Keep