[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 เมษายน 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 2 เมษายน 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันแรก) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ส. 3 เมษายน 2564  พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
จ. 5 เมษายน 2564  พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่สอง) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 7 เมษายน 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 8 เมษายน 2564  คณะครูจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 - 2566 ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 9 เมษายน 2564  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 พิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 10 เมษายน 2564  โครงการพัฒนาจิต ชีวิตสดใส Saint Louis School งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 25 เมษายน 2564  ประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครูฯ Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน