กำหนดการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

อบรมการใช้ IPAD กับการจัดการเรียนการสอน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-15.00 ครูเข้าร่วมอบรม  ห้อง ป.4/5 อาคารสิรินธร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรม


แผนงาน : 302 งานหลักสูตรและการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep