กำหนดการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2559

คณะครูเข้าร่วมอบรม STEM Education

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 พิธีเปิดการอบรม  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
08.30-12.00 เริ่มการอบรม โดยวิทยากร  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 อบรม โดยวิทยากร  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
16.00-17.00 สรุปการอบรม  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรม


แผนงาน : 302 งานหลักสูตรและการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep